Objednávky recepce:

+420 774 877 649

E-mail:

masaze@estetickysalonkarolina.cz

Otevírací doba:

Po - Pá: 9 -11h / 14 -18h


GDPR – Pravidla ochrany osobních údajů

 1. Úvod
  Tato pravidla ochrany osobních údajů (dále jen „Pravidla„) stanovují
  pravidla zpracování osobních údajů v souladu s právními předpisy, zejm.
  nařízením EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů
  (dále jen „GDPR“). Účelem těchto pravidel o zpracování osobních údajů je
  umožnit vám kontrolu, zajistit informovanost a obeznámit vás s tím, které
  osobní údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme a jak je používáme.
  Shrnutí v běžném jazyce poskytujeme pouze pro usnadnění čtení a není
  právně závazné. Abyste si udělali úplnou představu o právech a
  povinnostech, přečtěte si prosím úplné znění těchto Pravidel. Vyplněním
  webového formuláře potvrzujete, že jste srozuměni s těmito Pravidly, že
  vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním a že je v celém rozsahu akceptujete.
 2. Důvod, rozsah a účel zpracovávání osobních údajů
 3. Správcem Vašich osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení
  Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických
  osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
  pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Masážní a estetický salon
  Karolína, zastoupený Marii Mikolajivnou Ševčíkovou, se sídlem v
  Tovární 923, Holešov 769 01, IČ 74339991, zapsaná na
  živnostenském úřadě v Holešově
 4. Jakékoli dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů směřujte
  na kontaktní údaje správce masazeholesov@seznam.cz
 5. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo
  identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je
  fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména
  odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo,
  lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních
  prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické,
  kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 6. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 7. Správce zpracovává Vaše osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo
  osobní údaje, které správce získal na základě toho, že jste vyplnili
  objednávky nebo jiný příslušný formulář.
 8. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje
  nezbytné pro plnění smlouvy, tj. jméno, příjmení, emailová adresa,
  telefonní číslo a pokud je to nezbytné, také IČO, DIČ, adresa sídla
  nebo místa podnikání.
 9. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  ● plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b)
  GDPR,
  ● oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu
  (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6
  odst. 1 písm. f) GDPR,
  ● Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého
  marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů)
  podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č.
  480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v
  případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 10. Účelem zpracování osobních údajů je
  ● vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze
  smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou
  vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení
  objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je
  nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí
  osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce
  plnit,
  ● zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 11. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu
  rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
 12. Správce uchovává Vaše osobní údaje:
  ● po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze
  smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z
  těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního
  vztahu).
  ● po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro
  účely marketingu, nejdéle 3 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na
  základě souhlasu.
  ● Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce Vaše osobní
  údaje vymaže.
  COŽ ZNAMENÁ
  Osobní údaje jsou informace, které identifikují konkrétní fyzickou osobu. Od
  okamžiku, kdy nám vyplníte a pošlete poptávkový, objednávkový nebo jiný
  webový formulář, zpracováváme vaše osobní údaje. Zpracováváme pouze
  údaje, které jste nám sdělili. Vaše údaje použijeme pouze pro vyřízení
  poptávky, plnění smlouvy, plnění zákonných povinností jako např.
  vystavování faktur a pro posílání newsletterů.
 13. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
 14. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  ● podílející se na dodání služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
  ● zajišťující emailingové služby a další služby v souvislosti s
  provozováním webu,
  ● zajišťující účetní, daňové a právní služby
  ● zajišťující marketingové služby.
 15. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země
  mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
  COŽ ZNAMENÁ
  Při poskytování služeb používáme určité subdodavatele, kteří mohou mít
  přístup k vašim osobním údajům, které jste námi poskytli. Tyto firmy se
  zavázaly dodržovat mlčenlivost o vašich datech a zabezpečit vše, aby
  nedošlo k úniku či zneužití osobních údajů.
 16. Vaše práva
 17. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  ● právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  ● právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení
  zpracování dle čl. 18 GDPR.
  ● právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  ● právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  ● právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  ● právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na
  masazeholesov@seznam.cz
  ● Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
  v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na
  ochranu osobních údajů.
 18. Jako zájemce o využívání našich služeb vyplněním kontaktního
  webového formuláře:
  ● souhlasíte s použitím svých osobních údajů pro účely elektronického
  zasílání obchodních sdělení, reklamních materiálů, přímého prodeje,
  průzkumů trhu a přímých nabídek produktů ze strany správce a
  zároveň
  ● prohlašujete, že zasílání informací podle předchozího bodu
  nepovažujete za nevyžádanou reklamu ve smyslu zák. č. 40/1995
  Sb., v platném znění, neboť se zasíláním informací dle předchozího
  bodu ve spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Sb. výslovně souhlasíte.
  ● souhlas dle tohoto odstavce můžete kdykoli písemně odvolat na
  masazeholesov@seznam.cz, respektive se odhlásit z odběru
  obchodních sdělení.
  ● Za účelem zvýšení uživatelské přívětivosti a analytiku používá
  správce pro provoz webových stránek tzv. cookies – textové soubory,
  které jsou při návštěvě webových stránek uloženy v počítači
  návštěvníka webových stránek. Tyto cookies nespadají do
  působnosti GDPR. Návštěvník webu může zakázat ukládání cookies
  v nastavení prohlížeče.
  COŽ ZNAMENÁ
  Během naší spolupráce se na nás můžete kdykoliv obrátit s dotazem jak
  vaše data zpracováváme. Osobní údaje, které používáme v dokladech o
  smlouvě, fakturách, musíme dle zákonů vést a také po určitou dobu
  archivovat, tedy nemůžeme je vymazat. Naopak vymazat lze vaše osobní
  údaje používané pro posílání newsletterů, a to na vaši žádost, resp.
  odhlášení se, které naleznete v patičce každého newsletteru.
 19. Organizační a technické opatření k zabezpečení osobních údajů
 20. Správce se zavazuje, že zpracovávání Vašich osobních údajů bude
  zabezpečeno zejména následujícím způsobem:
  ● Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy
  a pro výkon veškerých činností potřebných pro plnění služeb.
  ● technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných
  osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo
  nahodilému přístupu k Vašim osobním údajům, k jejich změně,
  zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému
  neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly
  personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů
  zabezpečeny veškeré povinnosti osobních údajů, vyplývající z
  právních předpisů.
  ● přijatá technická a organizační opatření odpovídají míře rizika.
  Správce pomocí nich zajišťuje neustálou důvěrnost, integritu,
  dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování, a včas obnovuje
  dostupnost osobních údajů a přístup k nim v případě fyzických či
  technických incidentů.
  ● k osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby
  správce a subdodavatelů podle těchto Pravidel, které budou mít se
  správcem stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů.
  ● k osobním údajům mají přístup pouze oprávněné osoby správce a
  subdodavatelů podle těchto podmínek, které mají se správcem
  stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů a které jsou povinny
  zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních
  opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo jejich zabezpečení.
  COŽ ZNAMENÁ
  Poskytovatel přijme a bude udržovat aktuální bezpečnostní opatření pro
  ochranu osobních údajů adekvátní povaze a rozsahu Vašich osobních
  údajů.
 21. Závěrečná ustanovení
 22. Vyplněním a odesláním objednávkového webového formuláře nebo
  jiného příslušného formuláře a zaškrtnutím políčka souhlasím s
  Pravidly potvrzujete, že jste seznámen/a s pravidly ochrany osobních
  údajů, že s nimi souhlasíte a že je v celém rozsahu přijímáte.
 23. Správce je oprávněn tato Pravidla měnit. Novou verzi Pravidel
  zveřejní správce na svých internetových stránkách a zároveň Vám
  zašle novou verzi těchto podmínek Vaši emailovou adresu, kterou
  jste správci poskytl/a.