Objednávky recepce:

+420 774 877 649

E-mail:

masaze@estetickysalonkarolina.cz

Otevírací doba:

Po - Pá: 9 -11h / 14 -18h

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Milí návštěvníci webových stránek www.estetickysalonkarolina.cz, právě

jste se ocitli na stránce se všeobecnými obchodními podmínkami pro

prodej.

Na webových stránkách, jste si nejspíš už přečetli podrobnosti o vámi

vybraném produktu. Tyto Všeobecné obchodní podmínky obsahují

informace, které potřebujete mít k dispozici před tím, než kliknete na

objednávací tlačítko. Přečtěte si je proto, prosím, pečlivě. Před vlastní

objednávkou totiž zaškrtáváte i políčko „souhlasím s obchodními

podmínkami“. Pokud si VOP přečtete, bude váš souhlas opravdu

souhlasem.

KDY SE VOP POUŽIJÍ A JAKÝ MAJÍ VZTAH K UZAVŘENÉ SMLOUVĚ?

VOP se použijí pro prodej produktů přes webové rozhraní. Samotný nákup

produktů a proces uzavření smlouvy je popsaný níže. VOP jsou

dokumentem, který tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi námi.

Pokud by ve Smlouvě byla ujednání, která se liší od textu VOP, mají

ujednání ve Smlouvě přednost.

Nákup produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi námi

jako Prodávajícím a vámi jako Kupujícím. Pokud je ve VOP užíván pouze

pojem „Smlouva“, rozumí se tím jak Kupní smlouva, tak Smlouva o

poskytování služeb. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v

elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena

vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem na webovém

rozhraní) a jejím přijetím z mé strany a těmito VOP.

Obsah VOP:

I. Základní údaje o mně

II. Důležité pojmy, aby bylo zřejmé, o čem se zde píše

III. Jak na objednávku a uzavření Smlouvy?

IV. Jak je to s cenou produktů?

V. Jakým způsobem vám budou produkty dodány?

VI. Odstoupení od Smlouvy

VII. Záruka, práva z vadného plnění a reklamační řád

VIII. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

IV. Závěrem

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MNĚ

Marija Mikolajivna Ševčíková

IČ: 74339991

Sídlo: Tovární 923, Holešov, 769 01

E-mail: masazeholesov@seznam.cz

Jsem zapsána v živnostenském rejstříku

Nejsem plátce DPH.

Adresa pro doručování je shodná s adresou sídla. Na uvedeném e-mailu

jsem vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování

podnětů a reklamací.

V dalším textu vystupuji už jen jako „Prodávající“.

II. DŮLEŽITÉ POJMY, ABY BYLO ZŘEJMÉ, O ČEM SE ZDE PÍŠE

KDO JE KUPUJÍCÍ?

Kupujícím je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní, se mnou uzavře

Kupní smlouvu, kterou koupí některý z nabízených produktů.

KDO JE SPOTŘEBITELEM?

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v

rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu

povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít

za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.

CO JE SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA?

Je to Smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má

v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní kupující. Pokud se

některé právo týká pouze Spotřebitele, je to ve VOP výslovně uvedeno (tj.

místo „Kupující“ je uvedeno „Spotřebitel“).

JAKÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SE SMLUVNÍ VZTAH MEZI NÁMI ŘÍDÍ?

Jsou to platné právní předpisy, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je

to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III. JAK NA OBJEDNÁVKU A UZAVŘENÍ SMLOUVY?

1. Jako Kupující objednáváte produkty přes webové rozhraní, tj. skrze

objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním tam umístěného

objednávkového formuláře.

2. POPIS PRODUKTŮ: Na webovém rozhraní naleznete podrobný popis

nabízených produktů. Prezentace produktů uvedená na webovém rozhraní

je informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinen uzavřít

Smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ: Pro objednání přes webové rozhraní slouží

objednávkový/rezervační formulář, kde jako Klient vyplníte své kontaktní

údaje (jméno, příjmení, adresu, e-mail, při objednávce na firmu i údaje o

firmě, IČ, DIČ), informace o objednávaném produktu (vložením

objednávaného produktu do „košíku“ webového rozhraní) a vyberete

způsob úhrady.

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje

vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé

chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na objednávací

tlačítko pod objednávkou.

O přijetí objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře na

webovém rozhraní vás budu informovat e-mailem zaslaným na vaši

elektronickou adresu. Doručením tohoto potvrzení o přijetí objednávky na

vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Smlouva uzavřena.

Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou

možné jen na základě dohody mezi námi. Do doby uzavření Smlouvy

můžete svoji objednávku zrušit e-mailem poslaným na moji elektronickou

adresu uvedenou v části „Základní údaje o mně“ v čl. I. těchto VOP.

V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti

objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že

objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále

nezabývám.

Objednávat produkty přes webové rozhraní je možné 24 hodin denně, 7 dní

v týdnu. Upozorňuji však, že výjimečně může dojít k dočasné

nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu a nebo v důsledku

okolností, za které neodpovídám, jako jsou výpadky připojení k internetové

síti apod.

IV. JAK JE TO S CENOU A JAK SE PLATÍ?

1. CENA PRODUKTŮ: Na webovém rozhraní je uvedena i cena. Cena je

platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Náklady na

dopravu ani jiné náklady spojené s dodáním nejsou, cena uvedená v

souhrnu objednávky je tedy cenou konečnou.

2. Sjednanou cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší

objednávky. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém

rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo

obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsem povinna vám za

takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k

automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z

vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od

Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku vám v tom případě vrátit. Dojde-li

ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením

z mé strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li

mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám produkt

dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny.

4. ZPŮSOB PLATBY: Sjednanou cenu je možné uhradit následujícím

způsobem:

– Bezhotovostně (klasickým) bankovním převodem na můj bankovní účet:

pokyny k platbě, v podobě faktury, obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí

objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní

symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve

dodán.

– Bezhotovostně online platební kartou nebo tzv. rychlým online bankovním

převodem prostřednictvím platebního portálu. Platební metody jsou

napojeny na platební bránu společnosti PAYS s.r.o., která poskytuje

zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních

převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému

bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu

společnosti PAYS s.r.o. Tyto údaje se mnou uvedená společnost nesdílí a

nemám k nim přístup.

5. SPLATNOST CENY: Cena je splatná do 3 dní od potvrzení přijetí

objednávky. Datum splatnosti je uvedené na faktuře.

Cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj

bankovní účet.

Produkty není možné hradit formou splátkového kalendáře, pokud není

výslovně uvedeno jinak.

V. JAKÝM ZPŮSOBEM VÁM BUDOU PRODUKTY DODÁNY?

A. Dodací podmínky produktů:

1. ZPŮSOB DODÁNÍ. Je možné vyzvednout přímo na místě nebo zasláním

poštou.

2. DODACÍ LHŮTA. Při zaslání je dodací lhůta 3-5 pracovních dnů poté,

kdy bude platba připsána na můj bankovní účet.

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Podle § 1829 odst. 1 NOZ máte jako Spotřebitel právo od uzavřené Kupní

smlouvy odstoupit bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne uzavření

Smlouvy.

1. V případě, že by z vaší strany nedošlo k úhradě celé ceny ani do 7 dnů

po její splatnosti, Smlouva se ruší. V případě, že jsem od vás obdržela před

tím částečnou platbu na kupní cenu, vrátím vám ji do týdne od zrušení

Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.

2. Jak vy jako Kupující, tak já jako Prodávající jsme dále oprávněni

odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem nebo uvedených

v těchto VOP.

VII. ZÁRUKA, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy,

zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2161 až 2174

NOZ.

2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 NOZ.

3. Jako Prodávající vám odpovídám za to, že produkt při převzetí nemá

vady. Jste-li Spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců

od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Jste-li

Spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době,

která činí 24 měsíců od převzetí produktu. Nejste-li spotřebitelem,

odpovídám vám pouze za vady, které má produkt při převzetí.

4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě

opakovaného výskytu vady a nebo výskytu většího počtu vad máte právo

požadovat výměnu produktu za nový a nebo od Smlouvy odstoupit. V

případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém produktu můžete

požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny a nebo, není-li to

neúměrné, požadovat výměnu produktu za nový. V případě, že

neodstoupíte od Smlouvy a nebo neuplatníte právo na dodání nového

produktu bez vad či opravu produktu, můžete požadovat přiměřenou slevu.

Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám

nový nebo po opravě funkční produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě,

že bych nezjednala nápravu v přiměřené době a nebo že by vám zjednání

nápravy působilo značné obtíže.

5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím

produktu věděli, že produkt má vadu, nebo byste vadu sami způsobili.

Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené

nesprávným užíváním produktu.

6. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O

reklamaci mě můžete předem informovat i e-mailem. Uvítám, pokud k

reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované

závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného

odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O

uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení.

VIII. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou

stížnost, kontaktujte mě prosím na elektronické adrese

masazeholesov@seznam.cz

2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je

příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně

spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o

ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na

tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

3. Pokud mezi Prodávajícím a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému

sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem

mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně

spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k

mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní

inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení

sporů on-line, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese

http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

IX. ZÁVĚREM

1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností

Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem.

3. Vezměte, prosím, na vědomí, že jsem oprávněn tyto VOP jednostranně

měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v

okamžiku odeslání objednávky. Tato verze obchodních podmínek je v

textové podobě ve formátu pdf i přílohou e-mailu potvrzujícího přijetí

objednávky.

4. Tyto VOP jsou účinné od 1.1. 2022